top of page
Eco-Generation-cover_edited_edited.png

ჩვენი გუნდი, ყოველდღიურად მუშაობს ეკოლოგიურად სუფთა ერთჯერადი პროდუქტების გამოყენების წასახალისებლად და გეხმარებათ ბუნების დაცვაში.

brand logo.png
bottom of page